عرفه؛ روز رهایی از خرابه های نفس

عرفه؛ روز رهایی از خرابه های نفس

عرفه، روز رهایی از خرابه های نفس و روز بستن پنجره دل بر  تاریکی گناه است؛ روزی که می توان قلب را به نور پیوند داده و با کرانه معبود آشتی؛