به خانه های فراموش شده نان برسانید

به خانه های فراموش شده نان برسانید

خانه‌ای که اجاقش خاموش باشد، خانه‌ای که لااقل بوی نان و پنیر درآن نپیچد،فقط یک خرابه‌‌ست ، برای خرابه‌ها، پویش راه اندازی کنید به خانه های فراموش شده، نان برسانید!ا؛