پلیس دره شهری آسمانی شد

پلیس دره شهری آسمانی شد

دومین مامور پلیس دره شهر که در درگیری روز گذشته محروح شده بود شهد شیرین شهادت را نوشید و آسمانی شد.؛