فروش اجباری کالا ممنوع است

فروش اجباری کالا ممنوع است

عبدخانی گفت: متاسفانه اخیرا در مواردی فروش اجباری کالا در استان گزارش شده است؛ موضوعی که غیرقانونی و ممنوع است.؛
سبد خالی سهم نیازمندان

سبد خالی سهم نیازمندان

بسیاری از همشهریان در پیامهایی نسبت به عدم واریز یارانه معیشتی باتوجه به دارا بودن شرایط ان معترض شده اند.؛